Thursday, 25 January 2018

भारत के राष्ट्रपति


** सर्व प्रथम राष्ट्रपति -डां राजेन्द्र प्रसाद,(26 JAN 1950 to 13 MAY 1962)

** दूसरा - डाॅ सर्वपल्ली राधाकृष्णन,( 13 MAY 1962 to 13 MAY 1967)

** तीसरा-डाॅ जाकिर हुसैन,(13 MAY 1967 to 3 MAY 1969)

** चौथा-वराहगिरी वेंकट गिरि,(24 AUG 1969 to 24 AUG 1974)

** पाॅचवां-डाॅ फखरुद्दीन अली अहमद,(24 AUG 1974 to 11 FEB 1977)

** छठा- नीलम संजीव रेड्डी,(25 JULY 1977 to 25 JULY 1982)

** साॅतवाॅ - ज्ञानी जैल सिंह,(25 JULY 1982 to 25 JULY 1987)

** आठवाॅ - आर वैंकटरमण ,(25 JULY 1987 to 25 JULY 1992)

** नंवा- डाॅ शंकर दयाल शर्मा,(25 JULY 1992 to 25 JULY 1997)

** दसवाॅ- के आर नारायणन,(25 JULY 1997 to 25 JULY 2002)

** ग्यारवा- एपीजे अब्दुल कलाम,(25 JULY 2002 to 25 JULY 2007)

** बांरवा- प्रतीभा पाटिल,(25 JULY 2007 to 25 JULY 2012)

** तेरवीं- प्रणव मुखर्जी,(25 JULY 2012 to 25 JULY 2017)

** चौदवीं- रामनाथ कोविन्द(25 JULY 2017 to अब तक)